Tickets

Dour Campfest 11-13 July 2022

Dour Festival 13-17 July 2022

Got an access code?

Regular tickets

DOUR XXL (Dour CampFest + Dour Festival)

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 July 2022

€ 240.00

DOUR CAMPFEST

11, 12, 13 July 2022

€ 88.00

DOUR FESTIVAL

13, 14, 15, 16, 17 July 2022

€ 195.00

DOUR FESTIVAL WEDNESDAY

13 July 2022

€ 88.00

DOUR FESTIVAL THURSDAY

14 July 2022

€ 88.00

DOUR FESTIVAL FRIDAY

15 July 2022

€ 88.00

DOUR FESTIVAL SATURDAY

16 July 2022

€ 88.00

DOUR FESTIVAL SUNDAY

17 July 2022

€ 88.00

Comfort tickets

DOUR XXL COMFORT (Dour CampFest + Dour Festival)

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 July 2022

€ 360.00

DOUR FESTIVAL COMFORT

13, 14, 15, 16, 17 July 2022

€ 330.00

DOUR FESTIVAL COMFORT WEDNESDAY

13 July 2022

€ 180.00

DOUR FESTIVAL COMFORT THURSDAY

14 July 2022

€ 180.00

DOUR FESTIVAL COMFORT FRIDAY

15 July 2022

€ 180.00

DOUR FESTIVAL COMFORT SATURDAY

16 July 2022

€ 180.00

DOUR FESTIVAL COMFORT SUNDAY

17 July 2022

€ 180.00